ยุโรป

สาธารณรัฐคอซอวอ (Kosovo)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 14053 view

รายละเอียดภาพรวม

เดิมเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของเซอร์เบีย แต่ได้ประกาศเอกราชฝ่ายเดียวเมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันมีประเทศที่รับรองคอซอวอแล้ว ๑๑๖ ประเทศ ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ได้ให้ความเห็นเมื่อปี ๒๕๕๓ ว่า การประกาศเอกราชฝ่ายเดียวของคอซอวอไม่ขัดต่อ ๑) กฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป ๒) ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๒๔๔ หรือ ๓) กรอบธรรมนูญขององค์การบริหารชั่วคราวในคอซอวอของสหประชาชาติ
อยู่ภายในความดูแลขององค์การบริหารชั่วคราวในคอซอวอของสหประชาชาติ (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo - UNMIK) และปฏิบัติการ The European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) ของสหภาพยุโรป, OSCE, และกองกำลังรักษาความสงบ KFOR ซึ่งค่อยๆ ลดบทบาทลง
เป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (๒๕๕๒) และธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิภาคยุโรป (๒๕๕๕) แต่ยังไม่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ
มีอัตราว่างงานที่สูง (ร้อยละ ๓๒.๙ ในปี ๒๕๕๘)
เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม (นอกเหนือจาก แอลเบเนียและบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา) มีความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์กับแอลเบเนีย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

10,887 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Pristina

ภาษาราชการ

แอลเบเนียน เซอร์เบียน

ศาสนา

-

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

22 พฤศจิกายน 2556 (ค.ศ. 2013)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

7.90 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,281.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่โลหะ เช่น ลิกไนต์ นิกเกิล สังกะสี แมกนีเซียม

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง แร่โลหะ เครื่องหนัง เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์จากแร่ โลหะแปรรูป ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มและบุหรี่ ผัก สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ตุรกี เยอรมนี มอนเตเนโกร เซอร์เบีย อินเดีย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย แอลเบเนีย อิตาลี จีน สวิตเซอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

าหาร ปศุสัตว์ ไม้ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร สินแร่ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว และอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สโลวีเนีย แอลเบเนีย สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย กรีซ อิตาลี จีน ตุรกี เซอร์เบีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558)

สินค้านำเข้า

สินค้าส่งออก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐคอซอวอเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 796 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 128 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐคอซอวอ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐคอซอวอ

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐคอซอวอในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล