ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและกฎระเบียบต่างๆ การบริหารทรัพยากรน้ำ รวมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

27 พ.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศมุ่งมั่นช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและอำนวยความสะดวกคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-๑๙

27 พ.ย. 2563

คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ต่อกรณีแถลงการณ์ขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทย

27 พ.ย. 2563

กระทรวงการต่างประเทศเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

27 พ.ย. 2563

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมุ่งกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่น เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ผลักดันข้อตกลงพิเศษอำนวยควมสะดวกในการเดินทาง และขับเคลื่อนกลไกหารือส่งเสริมความสัมพันธ์รอบด้าน ในการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

26 พ.ย. 2563

ไทย-สหรัฐฯ ยืนยันพร้อมร่วมมือฟิ้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ ในการหารือระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกับคณะสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน

26 พ.ย. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
An open letter concerning Thailand's Ongoing Campaign to Elevate Animal Welfare

29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

31 ส.ค. 2563

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ข่าวสารนิเทศเกี่ยวกับถ้อยแถลงขององค์กร Amnesty International

10 เม.ย. 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด