ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ไทยนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ต่อสหประชาชาติ
ประเทศไทยนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยย้ำความจำเป็นของการส่งเสริมความร่วมมือทุกระดับเพื่อฟื้นฟูจากวิกฤตอย่างมีความต้านทานและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

29 ก.ค. 2564

ไทยนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ต่อสหประชาชาติ

29 ก.ค. 2564

สรุปผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์

29 ก.ค. 2564

รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

27 ก.ค. 2564

ประเทศไทยนำเสนอรายงาน SDGs โดยสมัครใจเป็นครั้งที่ ๒ ในเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ของ ECOSOC

27 ก.ค. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ปากีสถานกับเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ในการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

23 ก.ค. 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือในการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-๑๙ ในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา (อินเดีย) ครั้งที่ ๑๑
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างมาก โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมถึงส่งเสริมความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น กระทรวงฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของกระทรวงการต่างประเทศ” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันด้วยการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ภาพโปสเตอร์ที่นำเสนอแนวคิด วิธีการ และชี้แนะทางออกในการทำงานโดยการนำเสนอหลักคุณธรรมและจริยธรรม ให้บุคลากรฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 โดยเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) อันจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรภาครัฐอย่างยั่งยืนและพร้อมรับกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อไป ตัวอย่างโปสเตอร์มีดังนี้

16 เม.ย. 2564

แนวทางการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M และราชการ รหัส F ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ

10 ก.พ. 2564

An open letter concerning Thailand's Ongoing Campaign to Elevate Animal Welfare

29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

31 ส.ค. 2563

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด