ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านการทูตเศรษฐกิจและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

27 มิ.ย. 2565

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

24 มิ.ย. 2565

ประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิจัย

24 มิ.ย. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมและสนับสนุนภารกิจด้านอำนวยการ

23 มิ.ย. 2565

ประกาศการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2565 ในตำแหน่งนิติกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

22 มิ.ย. 2565

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

22 มิ.ย. 2565

ประกาศสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 14/2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านยานพาหนะ

22 มิ.ย. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

21 มิ.ย. 2565

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านการทูตเศรษฐกิจและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

21 มิ.ย. 2565