กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความตกลงหลักสูตรสองปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย Nara Institute of Science and Technology

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความตกลงหลักสูตรสองปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย Nara Institute of Science and Technology

22 ก.ค. 2564

223 view

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงหลักสูตรสองปริญญา (ระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ Shiozaki Kazuhiro อธิการบดีมหาวิทยาลัย NAIST เป็นผู้ลงนาม

โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมือดังกล่าวที่ช่วยให้นักศึกษาประหยัดเวลาเรียนและการเดินทาง เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้นักศึกษาจากไทย ญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน รวมทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น-อาเซียนอีกด้วย และหวังว่าหลักสูตรสองปริญญานี้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และสามารถขยายแผนงานไปยังสาขาอื่น ๆ ในอนาคต

หลักสูตรสองปริญญาเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Division of Materials Science, NAIST ที่ต่อยอดจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการวิจัยที่มีอยู่เดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รองรับความต้องการของสังคมโลก โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ NAIST ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแห่งแรก หลังประสบความสำเร็จจากหลักสูตรระดับปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเริ่มเปิดสอนในเดือนตุลาคม 2565 เป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตร 3 ปี แบ่งเป็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย NAIST แห่งละ 1.5 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาโท 2 ใบ ได้แก่ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมวัสดุจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัย NAIST  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ