การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566
9,346 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. –16.00 น.กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ ผ่าน VDO Conference (Webex) โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวง ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ และนางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ทำหน้าที่รองประธานฯ

ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566 อาทิ การจัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ การไปศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอื่น การประเมินตัวเองเพื่อส่งประกวดศูนย์ฯ โดดเด่น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าประชุมยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และจะยึดถือหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มาเป็นแนวทางการทำงาน และให้บริการประชาชนต่อไป

เอกสารประกอบ

ประชุม_คกก_66.pdf