การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565
3,094 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00–16.00 น. กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านทางระบบ Video Conference (WebEx) โดยมีนางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และตระหนักถึงความสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี และจะยึดถือหัวใจสำคัญของ พ.ร.บ. นั่นคือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มาเป็นแนวทางการทำงาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อไป

 

เอกสารประกอบ

ประชุม_คกก_65.pdf