การประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

การประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

31 พ.ค. 2562

782 view