สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย

14 ก.ย. 2563

94 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในคูเวตจำนวน 46 คน ในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยออกเดินทางจากคูเวตโดยสายการบิน Qatar Airways โดยเที่ยวบินที่ QR1087 เพื่อไปต่อเครื่องของสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินพิเศษที่ QR830 ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำคนไทยในกาตาร์กลับประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา โดยมีกำหนดจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 07.25 น. (เวลาในประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางและหนังสือรับรองของผู้โดยสาร อำนวยความสะดวกในการ Check-in ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัยให้แก่คนไทยด้วย

ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวจำนวน 46 ราย ประกอบด้วยแรงงานที่หมดสัญญาจ้างจากบริษัท United Precision Drilling และบริษัท Hyundai Engineering & Construction 32 คน คนไทยในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน จำนวน 14 คน ได้แก่ แรงงานควบคุมเครื่องยนต์หนัก พนักงานร้านนวดสปา และช่างแกะสลักอัญมณี

การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้เป็นการจัดเที่ยวบินพิเศษโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาเพื่อนำคนไทยในกาตาร์และประเทศอื่น ๆ กลับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการนำคนไทยในคูเวตร่วมเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว

การอำนวยความสะดวกและจัดส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดส่งคนไทยกลับประเทศ ครั้งที่ 5 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งคนไทยกลับประเทศ รวมทั้งสิ้นแล้ว 419 คน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้ภารกิจนำคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ