ประกาศกรมยุโรป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมยุโรป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวางแผนโครงการยุทธศาสตร์การทูตแบบ Soft/Public Diplomacy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 201 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมยุโรป_เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็น_จนท_ปี_งปม._2566.pdf