ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์

11 พ.ค. 2564

1,132 view

เอกสารประกอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข่าวเพื่อใช้เป็นเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์.pdf