ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564

31 มี.ค. 2564

98 view

เอกสารประกอบ

FX3C2AF4E0997F_002344.pdf