ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)

20 เม.ย. 2564

33 view

เอกสารประกอบ

ราคากลาง_7.pdf