ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม สำหรับการพัฒนาระบบงานของกรมการกงสุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรม สำหรับการพัฒนาระบบงานของกรมการกงสุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

26 ส.ค. 2563

390 view

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือให้ความเห็นโดยสามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือวิจารณ์ได้ที่ศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๑๒๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๕๐๒ โทรสาร ๐ ๒๙๘๑ ๗๒๔๘ e-mail : te.mongkolsahakul@mfa.mail.go.th