รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 55,474 view

เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น_.pdf
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย.pdf