สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๙ ปี วันต้านยาเสพติดแห่ง สปป.ลาว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๙ ปี วันต้านยาเสพติดแห่ง สปป.ลาว

12 ต.ค. 2563

21 view

         เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๙ ปี วันต้านยาเสพติดแห่ง สปป.ลาว (๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) และพิธีทำลายยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาหลัก ๔ แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายท่อนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของแขวง คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมยาเสพติด ประชาชนชน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมด้วยจำนวนมาก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดที่เป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความสงบและความมั่นคงของชาติ ภายในงาน จัดให้มีการเผาทำลายของกลางคดียาเสพติดจำนวน ๒๒.๖๘ กิโลกรัม และการเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดหลัก ๒๖

          แขวงสะหวันนะเขตให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายตามคำสั่งของพรรคและรัฐในการสกัดกั้นยาเสพติด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการอบรมเยาวชนลาวภายในแขวงให้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของยาเสพติด นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดหลัก ๒๖ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับการรักษาแล้วทั้งสิ้น ๘๑๓ คน รักษาหายดีแล้วจำนวน ๔๘๕ คน อีกทั้งยังได้พัฒนาบ้าน โรงเรียน หน่วยงานรัฐและเอกชน ให้ปลอดยาเสพติด ทำให้สามารถรับรอง “บ้านปลอดยาเสพติด” แล้วจำนวน ๕๕๖ หมู่บ้าน “โรงเรียนปลอดยาเสพติด” จำนวน ๑,๑๐๖ แห่ง ทั้งนี้ ในช่วง ๑ ปี ที่ผ่านมา ศาลประชาชนแขวงได้ตัดสินคดียาเสพติด จำนวน ๒๙๖ กรณี มีนักโทษคดียาเสพติดจำนวน ๔๑๙ คน รวมของกลางคดียาเสพติดทั้งหมด ๒๒.๖๘ กิโลกรัม

          ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ สปป.ลาว มาโดยตลอด โดยได้จัดให้มีการหารือทวิภาคีระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มนักค้ายาเสพติดข้ามชาติตามแนวชายแดนผ่านสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Offices: BLO) และการหารือภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub-General Border Committee: Sub-GBC) ซึ่งนำไปสู่การขยายผลและจับกุมผู้ค้ายาเสพติดร่วมกันในหลายโอกาส

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ