สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนไทยผ่านโครงการบรรยายธรรม

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนไทยผ่านโครงการบรรยายธรรม

8 มิ.ย. 2564

340 view

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตกงสุลกว่า ๗๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรมที่ห้องอเนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กงสุลใหญ่ฯ ลดา ภู่มาศ กล่าวเปิดกิจกรรม ต้อนรับชุมชนไทยสู่สถานกงสุลใหญ่ฯ อีกครั้งหลังจากที่มีโอกาสต้อนรับและพบปะพี่น้องคนไทยหลายคนในห้วงงานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับห้วงวิสาขบูชาวันที่ ๒๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก กงสุลใหญ่ฯ กล่าวสรุปสาระสำคัญของถ้อยแถลงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๔ ที่ไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลาง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green: BCG) โดยคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มุ่งส่งเสริมความเอื้ออาทรและความสามัคคี มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับบริบทของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเผชิญกับความท้าทายใหม่รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่มีความสุข มีคุณภาพและยั่งยืน ตลอดจนการเสริมสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็งและยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีโดยได้รับความเมตตาจาก “พระเทพพัชรญาณมุนี” หรือ “พระอาจารย์ชยสาโร” ที่จัดทำคลิปวิดีโอการแสดงธรรมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและการฝึกปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิแบบออนไลน์ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถาม - ตอบปัญหาทางธรรมแบบสด (live) กับพระอาจารย์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในการรู้จัก เข้าใจ และพัฒนาตนเองอย่างมีสติ มีปัญญา พอเพียงและมีความสุขแท้จริง ตลอดจนมีความรัก ความเอื้ออาทร และปรารถนาดีกับผู้อื่น เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนไทยในพื้นที่และเขตกงสุลเป็นประจำทุกปีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโรในการเดินทางมาแสดงธรรมนับแต่ปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมในลักษณะออนไลน์แทน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งข้อมูลด้านการกงสุลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทย อาทิ การลงทะเบียนคนไทยในระบบออนไลน์ การจัดเที่ยวบินพิเศษในการพาคนไทยกลับประเทศไทยในช่วงโควิด และนโยบายการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ