สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวให้การดูแลช่วยเหลือส่งกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าพลอย คนไทยในมาดากัสการ์  จำนวน ๑๓ คน กลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาด COVID - ๑๙

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวให้การดูแลช่วยเหลือส่งกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าพลอย คนไทยในมาดากัสการ์  จำนวน ๑๓ คน กลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาด COVID - ๑๙

11 ก.ย. 2563

262 view

          ในช่วงการแพร่ระบาด COVID – ๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นในมาดากัสการ์และรัฐบาลมาดากัสการ์มีมาตรการ lock down ประเทศ และปิดน่านฟ้า ตั้งแต่ วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันจึงส่งผลกระทบต่อชาวมาลากัสซีและกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าพลอย คนไทยในมาดากัสการ์ จำนวน  ๑๓ คน ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดหรือออกนอกเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาต 

          ในการนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าพลอยคนไทยในมาดากัสการ์  ประกอบอาชีพซื้อขายพลอยและอัญมณี ณ เมืองอิลากากา ทางภาคใต้ของมาดากสการ์ จำนวน ๑๓ คน กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินพิเศษที่ ET ๘๕๒ ออกจากมาดากัสการ์ เวลา ๑๔.๓๐  น. (เวลามาดากัสการ์) และ ET ๖๐๘ จากกรุงแอดดิสอาบาบามีกำหนดจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๕ น. (เวลาประเทศไทย) โดยนายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มาอำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยกลับประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางโดยผู้เดินทางทุกคนมี 
- ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ๒) หนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมข้าวกล่องกระเพราไก่ไข่ดาว และน้ำดื่มไปแจกด้วยทุกคน ส่วนหน้ากากอนามัย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปมอบให้คนไทยทุกคนก่อนหน้าแล้ว ณ เมืองอิลากากาทางภาคใต้ของมาดากัสการ์ ทั้งนี้ ผู้เดินทางทุกคนได้ลงนามในเอกสารยินยอม ๑) การกักกันเฝ้าระวังโรค ๑๔ วันในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ๒) การพักห้องคู่ และ ๓) แจ้งให้ญาติทราบว่าไม่ต้องมารับที่ท่าอากาศยานในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย      

             สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณกระทรวงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และ ผู้อำนวยการกองคุ้มครอง กรมการกงสุล สำหรับความร่วมมือและการประสานงานอย่างดียิ่งและรวดเร็ว ทำให้การประสานงานกับทางการมาดากัสการ์ ในการจัดส่งคนไทยกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

                                         

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ