สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก อำนวยความสะดวกและจัดส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก อำนวยความสะดวกและจัดส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย

14 ก.ย. 2563

304 view

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้อำนวยความสะดวกแก่ชาวไทย 271 คน และชาวต่างชาติ 23 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน จาก 7 ประเทศในทวีปยุโรป เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ "repatriation flight” ให้บริการโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานมิวนิก เมื่อเวลา 20.38 น. และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12:30 น.

ผู้โดยสารทุกรายล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในโอกาสแรกด้วยเหตุผลต่างๆ กันออกไป อาทิ (1) เป็นคนไทยที่เดินทางมาในยุโรปด้วยวีซ่าระยะสั้นแต่วีซ่าหมดอายุและขยายเวลาออกไปหลายครั้งแล้ว และในที่สุดทางการท้องถิ่นจะไม่ต่อหรือยืดอายุวีซ่าให้ต่อไปอีกแล้ว (2) พี่น้องแรงงานไทยที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง (3) คนไทยที่ป่วยหนัก (4) นักเรียน/นักศึกษาไทยที่เสร็จสิ้นภารกิจด้านการศึกษาแล้ว (5) ผู้ที่มีกิจธุระเร่งด่วน และ (6) ชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่การงาน เป็นต้น

ภารกิจการจัดเที่ยวบินพิเศษในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยดีเหมือนดังเช่นครั้งที่แล้ว จากความร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดของ 3 สำนักงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในฐานะผู้ประสานงานหลักในการขอความร่วมมือจากสายการบินไทยและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตในประเทศต่างๆ ในภาคพื้นทวีปยุโรป และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต ก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกในการเตรียมการ และออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้โดยสารอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยทุกคนรับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลไทยในกักตัว 14 วัน ภายหลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ร่วมกับสถานีการบินไทยประจำท่าอากาศยานมิวนิกในการวางแผนอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับผู้โดยสารทุกราย และในห้วงระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน นั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น บรรจุไว้ในถุงที่ระลึกสำหรับแจกจ่ายแก่ผู้โดยสารชาวไทยทุกคนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ