สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 10

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ส่งคนไทยในคูเวตเดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 10

16 พ.ย. 2563

44 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้จัดส่งคนไทยในคูเวตจำนวน 55 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR1087 เพื่อไปต่อเครื่อง เที่ยวบินพิเศษที่ QR830 เดินทางกลับประเทศโดยจะถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.25 น.

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเอกสารประกอบการเดินทางและหนังสือรับรองของผู้โดยสาร อำนวยความสะดวกในการ Check-in ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและถุงมืออนามัยให้แก่คนไทยด้วย

ผู้โดยสารคนไทยจำนวน 55 คน ประกอบด้วยคนไทยสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น แรงงานบริษัทน้ำมัน แรงงานควบคุมเครื่องยนต์หนัก พนักงานต้อนรับของสายการบิน Kuwait Airways พนักงานร้านสปา พนักงานร้านอาหาร ช่างออกแบบเสื้อผ้า และผู้ที่ติดตามครอบครัว

การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้เป็นการจัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 10 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้ส่งคนไทยกลับประเทศรวมจำนวนคนไทยทั้งสิ้นแล้ว 603 คน  ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ในการนำคนไทยในคูเวตร่วมเดินทางกลับประเทศ โดยเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ