โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565
8,969 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น. กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการการอบรมเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและให้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของกระทรวงฯ สำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2565

การอบรมจัดขึ้นผ่านทางระบบ Video Conference (WebEx) มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 134 คน โดยมีวิทยากรคือ นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนางสาวปศิญา เชื้อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในการนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบ

อบรม_พรบ_65.pdf