โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566
3,090 view

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00–16.00 น. กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ และเพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของกระทรวงฯ สำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2566

การอบรมจัดขึ้นผ่านระบบ Video Conference (WebEX) มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 121 คน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม และนายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่รับผิดชอบ และการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีความเข้าใจและมั่นใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

เอกสารประกอบ

อบรม_พรบ_66_1.pdf