โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562

โครงการการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562

22 เม.ย. 2564

105 view

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวรรธนพงษ์ คำดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำให้การอบรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

เอกสารประกอบ

โครงการอบรม_2562.pdf