ไทยกับสหประชาชาติกระชับความร่วมมือเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไทยกับสหประชาชาติกระชับความร่วมมือเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 1,897 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามกระชับความร่วมมือกับสหประชาชาติ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator - UNRC) ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงานสหประชาชาติ (United Nations Country Team - UNCT) ประจำประเทศไทย รวม ๒๑ หน่วยงาน ลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วม

ในกระบวนการจัดทำกรอบความร่วมมือฯ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กรอบความร่วมมือฯ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการผลิกโฉมประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งเศรษฐกิจที่ครอบคลุม สีเขียว ยั่งยืน และคาร์บอนต่ำผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบัน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต โดยกรอบความร่วมมือฯ จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามหมุดหมายของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ของไทย

​กรอบความร่วมมือฯ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติที่มีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทย และในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) วาระเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ - กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๒๒ และประธาน Coordination Segment ในกรอบ ECOSOC ในปีนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ