เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 23,886 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี แพทย์ชาวสหราชอาณาจักร ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาการสาธารณสุข จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคริดสีดวงตามากกว่า 30 ปี ซึ่งผลงานและความพยายามในการวิจัยดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพชีวิตของหลายล้านคนทั่วโลกดีขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี แพทย์ชาวสหราชอาณาจักร ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาการสาธารณสุข  ที่ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี และชื่นชมการทำงานและผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคริดสีดวงตามากกว่า ๓๐ ปี ผลงานและความพยายามในการวิจัยดังกล่าว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนหลายล้านคนทั่วโลกดีขึ้น อีกทั้ง การได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร อาทิ การจัดตั้งหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-ออกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit) และการตั้งสำนักงานของมหาวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนของ London School of Hygiene and Tropical Medicine ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

งานเลี้ยงอาหารค่ำดังกล่าว มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร บุคคลจากวงการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต นักศึกษาและนักวิจัยสาขาการแพทย์ชาวไทยที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรและผู้แทนชุมชนไทยเข้าร่วม

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีแห่งการพระราชสมภพ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ โดยมอบรางวัลให้แก่บุคลากรหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนเรื่องนี้ในระดับระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปรากฏตามเว็บไซต์ http://www.princemahidolaward.org/