คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 52,289 view
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับรองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนำเสนอผลงานของกระทรวงการต่างประเทศ เช่น การบริการประชาชนไทยในต่างประเทศผ่านการส่งเสริมทักษะอาชีพ การสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งทางจิตใจ และการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนไทย รวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานราชการอื่นในการให้บริการประชาชน
 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับนายธานี สุโชดายน รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรองปลัดกระทรวงฯ ได้นำเสนอผลงานของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นกระทรวงที่กะทัดรัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการกงสุลได้แจ้งถึงแนวทางในการบริการประชาชนไทยในต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ 5H ได้แก่ การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Head) การส่งเสริมทักษะอาชีพ (Hand) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Heart) การสร้างเสริมสุขภาพ (Health) และการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในหมู่ชุมชนไทย (Harmony) ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ทางวิชาชีพ การเชิญนักกฎหมายให้คำปรึกษาแก่คนไทย และร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต จัดการบรรยายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อลดความเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตแก่คนไทยในต่างประเทศในระบบ Ooca Application นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในโครงการเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทย และอังกฤษ) ซึ่งประชาชนสามารถรับการบริการได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทั่วประเทศ 
 
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินได้แสดงความชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานด้านบริหาร เช่น การทำงานของทีมประเทศไทยในต่างประเทศในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรการอบรมของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งเปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ารับการอบรมด้วย และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ ซึ่งทุก สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มีแผนรองรับ โดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือคนไทยอย่างใกล้ชิด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ