เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

เอกสารแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,891 view

ยุทธศาสตร์ชาติ_20_ปี-02

  

ยุทธศาสตร์_5H-V3-01