ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Commission) วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Commission) วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,931 view

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council : ECOSOC) มีมติเลือกให้ไทย ไนจีเรีย โคลอมเบีย และสมาพันธรัฐสวิส ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Commission: PBC) ในวาระปี
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๒)

คณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (PBC) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ๓๑ ประเทศ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสมัชชาสหประชาชาติ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติภาพแก่ประเทศที่เพิ่งผ่านพ้นความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ และการรักษาสันติภาพ

ไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสันติภาพโดยใช้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง โดยประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันในคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ (PBC) ได้แก่ (๑) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง (๒) การส่งเสริมสิทธิและบทบาทของคนกลุ่มต่าง ๆ อย่างบูรณาการกับประเด็นด้านการพัฒนา และ (๓) การดำเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาของไทยผ่านกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี