อธิบดีกรมยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตประเทศในยุโรปประจำประเทศไทย และที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อธิบดีกรมยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตประเทศในยุโรปประจำประเทศไทย และที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

6 ต.ค. 2563

397 view

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตประเทศยุโรปประจำประเทศไทย ได้แก่ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรป ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งที่ปรึกษาพิเศษด้านต่างประเทศของ สกพอ. ให้ข้อมูลว่า EEC ให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพและความมั่นคงทางอาหาร โดยเอกอัครราชทูตประเทศในยุโรปฯ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ EEC และการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป สิทธิประโยชน์ของการลงทุนในพื้นที่ EEC ตลอดจนแนวทางการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามวิสัยทัศน์ Thailand 4.0

นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นอื่น ๆ อาทิ การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP) อีกด้วย

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ