ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2566

| 4,350 view

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ ซึ่งนายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐฯโดยมีบุคคลที่มีบทบาทในการดำเนินความร่วมมือไทย - สหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี ๒๓๗๖ ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่สหรัฐฯ จัดทำสนธิสัญญาด้วย ทั้งนี้ ตลอด ๑๙๐ ปีที่ผ่านมา ไทยและสหรัฐฯ มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในหลากหลายมิติ ทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนา ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และการศึกษา โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนไทย - สหรัฐฯ ซึ่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๙๐ ปีของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความเข้าใจและความมุ่งมั่นดำเนินความร่วมมือเพื่อเป้าหมายร่วมกันอย่างต่อเนื่องในทศวรรษข้างหน้าเพื่อเดินหน้าไปสู่โอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ของความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้ร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ และมอบรางวัลแก่ น.ส. ชนิดา เหงขุนทด ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ คัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า ๒๕๐ ชิ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ