ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 14,554 view

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ลำดับ หมวดดัชนีข่าวสารตามมาตร 7 รายชื่อข้อมูลข่าวสาร
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ 1. ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ
2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
3. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2503 
4. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2513 
5. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2514
6. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2514
7. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2516
8. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักอาเซียนแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2520
9. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2526
10. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2526
11. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมเอเชียตะวันออก และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2535
12. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2536
13. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2541
14. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2541
15. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2541
16. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2541