การแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

การแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,513 view

                          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit: 2nd APWS) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                         ๑. รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) การประชุมระดับผู้นำ (Leaders Forum) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นการหารือของผู้นำ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และผู้นำองค์การระหว่างประเทศ ในหัวข้อภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ (“Water Security and Water-Related Disaster Challenges: Leadership and Commitment”) (๒) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Focus Area Sessions) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม๒๕๕๖ เป็นการหารือของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในมิติต่างๆ และ (๓) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อาทิ เวทีหารือเชิงวิชาการ (Technical Workshops) และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

                        ๒.  หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชุม
                             ๒.๑ เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเสริมสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของทรัพยากรน้ำทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะจากประสบการณ์ที่ไทยเผชิญมหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ รวมทั้งกำหนดแนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้ำและความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้ำ รวมทั้งเผยแพร่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการจัดการทรัพยากรน้ำสู่ประชาคมโลก
                             ๒.๒ วัตถุประสงค์หลักของการประชุม
                                   ๒.๒.๑ เพื่อเปิดเวทีให้ผู้นำประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
                                   ๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ
                                   ๒.๒.๓ เพื่อเปิดเวทีการเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็น องค์ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ และความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
                            ๒.๓  คาดว่าที่ประชุมจะรับรอง “ปฏิญญาเชียงใหม่” (Chiang Mai Declaration) ซึ่งจะย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด

                       ๓.  สถานะการตอบรับ
                            ประเทศไทยได้เชิญผู้นำจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ๔๙ ประเทศ รวมทั้งเชิญรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๖๗ และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ในชั้นนี้มีประเทศที่ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้ว ๙ ประเทศ และมีระดับรองประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีจากหลายประเทศ รวมทั้งประธานสมัชชาสหประชาติ ครั้งที่ ๖๗ ตอบรับเข้าร่วมประชุม                   

                      ๔. กิจกรรมอื่นๆ
                          ๔.๑ การประชุมผู้นำภาคเอกชน (CEO Roundtable) ในหัวข้อความมั่นคงด้านน้ำและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-การเสวนาเพื่อขยายภาวะผู้นำในภาคธุรกิจ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๔.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.
                          ๔.๒ นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนฯ เพื่อหารือข้อราชการ และมีการหารือ
ทวิภาคีกับหลายประเทศ เช่น จอร์เจีย เกาหลีใต้ วานูอาตู และบังกลาเทศ

                      ๕. การถ่ายทอดสด
                          จะมีการถ่ายทอดสดพิธีการเปิดและการแถลงคำกล่าวของผู้นำ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ของวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทางช่อง ๙ อสมท. (หากมีการถ่ายทอดสดในช่วงอื่น จะแจ้งให้ทราบเป็นการต่อไป)


หมายเหตุ: สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม 2nd APWS สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ที่ http://apwatersummit2.dwr.go.th/apwatersummit/media.php   

Electronic Version of Media Handbook สามารถ download ได้จากลิงค์ ดังนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

media-center-20130426-233017-963308.pdf