ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมเวทีหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมเวทีหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD)

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,926 view

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ เมืองพัทยา โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก  เอสแคป ๕๓ ประเทศและสมาชิกสมทบอีก ๙ ประเทศเข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ คน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความจำเป็นถึงการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ โดยเฉพาะการขจัดความยากจนและความไม่เท่าเทียม การลดความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมจากภัยพิบัติ เป้าหมายด้านสุขภาพ โดยเน้นการขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC) นอกจากนี้ เห็นควรผลักดันกลไกในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาของกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะด้วย นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเสรีภาพพลเมือง เสรีภาพส่วนบุคคล และประชาธิปไตย ซึ่งเป็นทั้งพื้นฐานและผลลัพธ์ของการพัฒนาด้วย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าความร่วมมือในระดับภูมิภาคมีจะส่วนสำคัญในการจัดทำวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และกล่าวถึงการจัดทำวิสัยทัศน์ของอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่งอาเซียน ซึ่งจะมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ด้วย

การประชุม APFSD จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้หารือและระบุประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนและวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ นอกจากนี้ เป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ นครนิวยอร์ก

ในฐานะสมาชิกของคณะทำงานว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals – OWG on SDGs) ประเทศไทยได้แสดงบทบาทเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการร่วมกำหนดทิศทางของวาระการพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APFSD ยังตอบสนอบต่อนโยบายต่างประเทศในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือกับสหประชาชาติด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

media-center-20140519-123407-693670.pdf