ปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ก.ค. ๒๕๕๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ก.ค. ๒๕๕๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,695 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การประชุม ECOSOC ในปีนี้ จะจัดขึ้นในบริบทของการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ การติดตามผล Rio+20 และหารือเกี่ยวกับการจัดทำการกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post – 2015 Development Agenda) โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศกำหนดเข้าร่วมประชุมหลัก ได้แก่ (๑) การประชุม High Level Political Forum (HLPF) ซึ่งเป็นเวทีระดับสูงของสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) การประชุม Annual Ministerial Meeting (AMR) ของ ECOSOC เพื่อประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะ MDGs นอกจากนี้ กำหนดหารือกับผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆ เพื่อชี้แจงและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกำหนดกล่าวรายงานประเทศ (country statement) ในช่วงการอภิปรายทั่วไปของประชุมสมัชชาของ ECOSOC โดยจะเน้นความสำคัญของการบรรลุ MDGs ของไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งเสนอแนะในมุมมองของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งไทยเห็นว่าควรจะเน้นการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ การลดช่องว่างระหว่างการพัฒนา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015

ปลัดกระทรวงฯ ได้รับเชิญจากประธาน ECOSOC ให้นำการอภิปรายในการสนทนาระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อ Weaving regional realities and regional priority into the post 2015 development agenda รวมทั้งได้รับเชิญให้กล่าวรายงานผลลัพธ์ของการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงฯ จะเสนอรายงานประเทศโดยสมัครใจ (National Voluntary Presentation) ต่อการประชุม ECOSOC โดยประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๙ ประเทศที่จะนำเสนอรายงานครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการนำเสนอรายงานครั้งแรกด้วย

โดยที่ปีนี้เป็นปีก่อนปีสุดท้ายของการบรรลุเป้าหมาย MDGs รวมทั้งการกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นประเด็นที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ไทยจะยำถึงประเด็นที่ให้ความสำคัญและประสงค์ผลักดันในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ MDGs ที่ประเทศไทยได้บรรลุแล้ว และสหประชาชาติประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ และเป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอเรื่องการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC) ซึ่งประเทศไทยมีความโดดเด่นและต้องการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015

การเข้าร่วมการประชุม ECOSOC ครั้งนี้ ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ไทยจะเน้นย้ำบทบาทเชิงรุกของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในเวทีสหประชาชาติ และการมีส่วนร่วมกับนานาประเทศในการขับเคลื่อนประชาคมโลกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน