ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีกับบาห์เรนในโอกาสรับมอบตำแหน่งประธานกรอบความร่วมมือเอเชียในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ​

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีกับบาห์เรนในโอกาสรับมอบตำแหน่งประธานกรอบความร่วมมือเอเชียในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ​

22 พ.ย. 2564

1,258 view
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ซึ่งจัดโดยบาห์เรน ผ่านระบบการประชุมทางไกล
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบตำแหน่งประธาน ACD จากตุรกีแก่บาห์เรน สำหรับวาระปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับบาห์เรนในโอกาสรับมอบตำแหน่งประธาน โดยมีหัวข้อหลักคือ Post-Pandemic, Green Recovery in the Health Field นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองแผน ปฏิบัติการกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Blueprint) ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๓๐ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานความร่วมมือใน ๖ สาขา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ (ACD Vision 2030)
ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน ACD ได้ย้ำเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบ ACD เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ เห็นว่าประเทศสมาชิกควรแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ และขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-๑๙ โดยนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) ซึ่งเห็นว่ายังมีโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะร่วมมือกันได้อีกมาก นอกจากนี้ ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค ไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก APEC และ ACD เพื่อฟื้นฟูประเทศจากโควิด-๑๙ ภายใต้แนวคิด เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

กรอบความร่วมมือเอเชียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕ โดยไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๕ ประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ