กรมสารนิเทศร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ สจล. จัดการเสวนาระดมสมอง AMF ครั้งสุดท้าย เรื่องความมั่นคงทางอาหาร

กรมสารนิเทศร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ สจล. จัดการเสวนาระดมสมอง AMF ครั้งสุดท้าย เรื่องความมั่นคงทางอาหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 7,486 view

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group (AMF) ครั้งที่ ๘ ในหัวข้อ “APEC and Food Security: Sustainability beyond global uncertainties” ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมภายในงานและออนไลน์ประมาณ ๑,๕๐๐ คน

          รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. กล่าวต้อนรับ โดยย้ำความมุ่งมั่นของ สจล. ในการเป็นผู้นำการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงในด้านความมั่นคงทางอาหาร นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่าน หารือประเด็นความท้าทาย และโอกาสด้านความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในและนอกกรอบเอเปค ในการเสวนาโต๊ะกลม ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์ Thai PBS World นางสาวปฤณัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แสดงความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์หลักในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ภายใต้แนวคิด ‘Open.Connect.Balance’ จะมีส่วนส่งเสริมการผลิต และกระจายอาหาร และระบบอาหารที่ยั่งยืน นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร ผู้ประสานงานของไทยด้านความมั่นคงทางอาหารในกรอบเอเปคจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวถึงกรอบและการดำเนินการของเอเปคในด้านความมั่นคงทางอาหารที่มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง รศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. แสดงตัวอย่างของการวิจัยสำคัญ ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายที่เข้มแข็ง นายสิริเชษฐ์ จิรพงษ์วัฒนะ กรรมการผู้จัดการ มันตรา แพลนท์เบสซีฟู้ด กล่าวถึงบทบาทของธุรกิจอาหาร plant-based ต่อโภชนาการ และความเกี่ยวโยงกับประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

          นายภาณุ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เน้นความสำคัญของการสร้างความเข้าใจของสาธารณชนในเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศ นางสาวธัญสินี รัตนพล และนายพิชญะ พิชัยรณรงค์สงคราม ตัวแทนนักศึกษา สจล. ให้มุมมองความเห็นของเยาวชนในประเด็นสำคัญ ๆ เช่น การสร้างความตระหนักรู้ การลดขยะอาหาร และการวิจัยทางการแพทย์และโภชนาการที่เกี่ยวข้อง จากนั้น นาย Jonathan Kings เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ในฐานะเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๔ กล่าวย้ำถึงความต่อเนื่องของความร่วมมือในกรอบเอเปค และการให้ความสำคัญต่อประเด็นความมั่นคงทางอาหารในเอเปคตลอดมา สุดท้าย ดร. Steve Olive ผู้อำนวยการสำนักงานภาคพื้นเอเชีย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) ในฐานะเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๖ กล่าวถึงประเด็นท้าทายที่กระทบถึงความมั่นคงทางอาหารในปัจจุบัน และตัวอย่างความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค

          จากนั้น ผู้ร่วมเสวนาได้ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย เช่น บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายและกฎระเบียบ และการสื่อสารทำความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารและความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นปัญหาสำคัญ ๆ ของโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเสวนาและร่วมหารืออย่างกว้างขวางดังกล่าว เป็นการส่งท้ายการเสวนา AMF รวม ๘ ครั้ง ซึ่งได้นำเสนอหัวข้อสำคัญ ๆ ในเอเปค และมุมมองและบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคในปีนี้

 

ชมวิดิโอคลิปเต็มของการเสวนาได้ที่ : https://www.facebook.com/events/653099152805749/?ref=newsfeed

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ