ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปค ค.ศ. ๒๐๒๓ - ๒๐๒๔

ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปค ค.ศ. ๒๐๒๓ - ๒๐๒๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 18,507 view

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปค ค.ศ. ๒๐๒๓ - ๒๐๒๔

กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

ปีนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก หรือเอเปค ซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิภาคของเราตั้งเป้าหมายจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืน และครอบคลุม โดยในสัปดาห์หน้า ผู้แทนของเขตเศรษฐกิจเอเปคจะเริ่มต้นการหารือรอบแรกของปี เพื่อวางแผนงานสําหรับปีนี้ และผลักดันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาโอทีอารยา ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อปีที่แล้วเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ โดยวิสัยทัศน์นี้จะกําหนดแนวทางการดำเนินงานของเอเปคในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
 
หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ คือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล โดยประเด็นสำคัญคือการทำให้เอเปคเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส เชื่อมโยงในทุกมิติ และสร้างสมดุลในทุกด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความไม่สมดุลที่เห็นเด่นชัดขึ้นจากวิกฤติโรคระบาด และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นโมเดลที่บูรณาการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ข้อเข้าด้วยกันมาใช้ประโยชน์
 
ภารกิจของเอเปคเป็นงานระยะยาวที่ต้องการความร่วมมือและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นของสมาชิกเอเปคที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกจะถูกสานต่อโดยเจ้าภาพเอเปคในปีต่อ ๆ ไป โดยผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ และเปรูจะเป็น เจ้าภาพเอเปคในปี ค.ศ. ๒๐๒๔
 
ด้วยความร่วมมือกัน พวกเราจะเติมเต็มเป้าหมายร่วมในการสร้างประชาคมเอเชีย - แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีสันติภาพ เพื่อประชาชนของเราทุกคนและคนรุ่นหลัง
 
ผมรอที่จะต้อนรับผู้นำเอเปคทุกท่านสู่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งทุกท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญสำหรับภูมิภาคของพวกเราร่วมกัน
 
 

* * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ