แถลงการณ์ของประธานอาเซียน การระดมทรัพยากรเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนแก่ชุมชนที่ประสบภัย จากเหตุการณ์พายุไซโคลนเขตร้อนโมคาในเมียนมา (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

แถลงการณ์ของประธานอาเซียน การระดมทรัพยากรเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียนแก่ชุมชนที่ประสบภัย จากเหตุการณ์พายุไซโคลนเขตร้อนโมคาในเมียนมา (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2566

| 5,351 view

๑. ชุดสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมจากประชาชนอาเซียนสำหรับประชาชนเมียนมาผู้ประสบภัยพายุหมุนเขตร้อนโมคา จัดส่งถึงกรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
 
๒. สิ่งของบรรเทาทุกข์ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ที่พักพิงฉุกเฉินและระบบกรองน้ำ มูลค่า ๓๗,๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ขนส่งจากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับกรณีภัยพิบัติของอาเซียน (DELSA Warehouse) ที่ซูบัง มาเลเซีย โดยเครื่องบินทหารของกองทัพอินโดนีเซีย
 
๓. สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จาก DELSA ๒ ชุด มูลค่า ๓๙๓,๔๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จากซูบังไปยังกรุงย่างกุ้ง โดยชุดแรกส่งถึงเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และชุดที่สองส่งถึงเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
 
๔. อาเซียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเมียนมาต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินสู่ระยะฟื้นตัว โดยรูปแบบการสนับสนุนอาจพัฒนาจากผลการประเมินขั้นสุดท้ายของทีมสำรวจและประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Emergency Response and Assessment Team: ASEAN-ERAT) โดยเลขาธิการอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (SG-AHAC) จะเป็นผู้ประสานงานความช่วยเหลือของอาเซียน
 
๕. พายุหมุนเขตร้อนโมคาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนนับล้านในเมียนมาและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และสิ่งก่อสร้างสาธารณะ รวม ๒๗๗,๐๑๑ หลังคาเรือน
 
๖. จนถึงปัจจุบัน อาเซียนได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Centre) เพื่อช่วยเหลือเมียนมาแล้ว ๑๐ ชุด รวมมูลค่าประมาณ ๑.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสิ่งของต่าง ๆ ได้จัดส่งผ่านเที่ยวบินพาณิชย์ ขนส่งทางทะเล และขนส่งผ่านเครื่องบินทหารจากสิงคโปร์และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศยังได้ส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโดยตรง ทั้งในรูปแบบเงินสนับสนุน ส่งกำลังบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

เอกสารประกอบ

_FINAL__ASEAN_Chairman_s_Statement_-_ASEAN_Humanitarian_Assistance_Mobilisation_Resources_to_Myanmar.pdf