อธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมเอเชีย–ยุโรป เพื่อหารือการเตรียมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ ๑๓

อธิบดีกรมยุโรปเข้าร่วมประชุมเอเชีย–ยุโรป เพื่อหารือการเตรียมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ ๑๓

24 ก.ย. 2564

2,702 view

เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) เป็นประธานการประชุมประสานงานกลุ่มอาเซียนและกลุ่มเอเชีย ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเชีย-ยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ (ASEM Summit – ASEM 13) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ และผู้นำทั้งจากเอเชียและยุโรป เข้าร่วม

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเชีย-ยุโรป จะเน้นหารือเกี่ยวกับกำหนดการการประชุม ASEM 13 และเจรจาเอกสารถ้อยแถลงประธานการประชุม ASEM 13 ซึ่งเน้นการส่งเสริมพหุภาคีนิยมเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยครอบคลุมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปทั้งในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างเอกสาร “The Way Forward on ASEM Connectivity” ในหลักการ ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของกลุ่มอาเซียน โดยไทยในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มฯ เป็นผู้ผลักดันจนสามารถหาฉันทามติระหว่างสมาชิกได้สำเร็จ เอกสารดังกล่าวจะได้รับการรับรองโดยผู้นำ ASEM ระหว่างการประชุม ASEM 13 และเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปอย่างมีรูปธรรมต่อไป

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ