ไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบการประชุมเอเชีย–ยุโรป (ASEM) หารือแนวทางร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-๑๙

ไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบการประชุมเอเชีย–ยุโรป (ASEM) หารือแนวทางร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-๑๙

12 ก.ค. 2564

4,164 view

อธิบดีกรมยุโรป ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนในกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอด ASEM ครั้งที่ ๑๓ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ฝโดยผลักดันความร่วมมือระหว่างเอเชีย-ยุโรป เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๖-๗ และ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) ได้เป็นประธานการประชุมประสานงานกลุ่มอาเซียนและกลุ่มเอเชีย ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด ASEM (ASEM Summit) ครั้งที่ ๑๓ (ASEM Summit – ASEM 13) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ และผู้นำทั้งจากเอเชียและยุโรปเข้าร่วม

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM หารือเกี่ยวกับการเตรียมการการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ASEM 13 และเจรจาเอกสารผลลัพธ์การประชุม ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรปในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-๑๙ โดยได้หารือประเด็นการเข้าถึงวัคซีน การยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังได้หารือเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียและยุโรปซึ่งเป็นข้อริเริ่มของอาเซียน และไทยในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนประเด็นนี้ภายใต้กรอบ ASEM

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ