รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนบริษัท Braskem จำกัดของบราซิล หารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนร่วมกัน ขยายโอกาสผู้ประกอบการไทย

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนบริษัท Braskem จำกัดของบราซิล หารือเกี่ยวกับโครงการลงทุนร่วมกัน ขยายโอกาสผู้ประกอบการไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2566

| 601 view

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือนาง Renata Bley ตำแหน่ง External Affairs Director บริษัท Braskem จำกัด ของบราซิลและคณะ เกี่ยวกับโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท Braskem S.A. และ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ของไทย ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับตั้งโรงงานผลิตไบโอเอทิลีนจากเอทานอลเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกไบโอ-พอลิเอทิลีนในประเทศไทย ทั้งนี้ รายละเอียดทางการเงินของการลงทุนจะเป็นไปตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของบริษัท

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของไทย การจัดการพลาสติกในไทยและบราซิล การแก้ปัญหาขยะพลาสติกในระดับโลก ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนไทยกับบราซิลสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในช่วงการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP-28 ในปี ๒๕๖๖

การหารือดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินโครงการการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจไทยกับภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin Link 2023) ซึ่งรองปลัดกระทรวงฯ ได้นำคณะผู้แทนจากภาคธุรกิจของไทยเดินทางไปยังบราซิล เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และได้เยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับภาคเอกชนชั้นนำของบราซิล ซึ่งรวมถึงบริษัท Braskem จำกัด ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ