รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย – จีน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย – จีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 11,706 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีน การฟื้นฟูจากโควิด-๑๙ ความร่วมมือและการดำเนินการตามกลไกในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษในวาระครบรอบ ๓๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน - จีน ณ นครฉงชิ่ง

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษในวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๖ ที่นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ซึ่งจีนได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนและตอบสนองความต้องการในการจัดหาวัคซีนของไทย

ทั้งสองฝ่ายย้ำเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน ผ่านโครงการรถไฟไทย – จีน และการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (GBA) อีกทั้งแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย โดยจีนพร้อมสนับสนุนความร่วมมือภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ใช้โอกาสนี้ติดตามการพิจารณาของฝ่ายจีนต่อคำขอให้นักศึกษาไทยสามารถเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนและการให้สายการบินของไทยกลับไปทำการบินเชิงพาณิชย์ได้ในโอกาสแรกด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยได้ร่วมยินดีต่อการครบรอบ ๓๐ ปีความสัมพันธ์อาเซียน - จีน และแสดงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลใช้บังคับโดยเร็ว ขณะที่จีนสนับสนุนการสอดประสานกันระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC) และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ตามที่ไทยให้ความสำคัญ และแสดงความพร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ของไทยในปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา โดยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมา ต่างก็มุ่งหวังที่จะเห็นเมียนมากลับมามีเสถียรภาพและกลับสู่สภาวะปกติ ในการนี้ ฝ่ายจีนสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการส่งเสริมการหาทางออกต่อสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติ รวมถึงสนับสนุนฉันทามติ ๕ ข้อตามผลการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และหวังว่าอาเซียนจะสามารถส่งผู้แทนพิเศษของอาเซียนเยือนเมียนมาได้ในโอกาสแรก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ