รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative – BRI) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านวัคซีน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative – BRI) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านวัคซีน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

22 มิ.ย. 2564

2,034 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Asia-Pacific High level Conference on Belt and Road Cooperation) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสู้กับโรคระบาดเพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน” (Promoting Cooperation on Combating the Pandemic for Sustainable Recovery) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนระดับสูงของประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่เป็นหุ้นส่วนภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative – BRI) มากกว่า ๓๐ ประเทศ/องค์การเข้าร่วม 

การประชุมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิต และกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ และผลักดันแนวคิดเส้นทางสายไหมสีเขียว (Green Silk Road) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

--------------