การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศกับนาง Jutta Urpilinen กรรมาธิการยุโรปด้านหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

การหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศกับนาง Jutta Urpilinen กรรมาธิการยุโรปด้านหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

22 พ.ย. 2564

1,318 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาง Jutta Urpilinen กรรมาธิการยุโรปด้าน
หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประเด็นการหารือครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเห็นพ้องว่า โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) กับแผน European Green Deal (EGD) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของสหภาพยุโรปมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันและเป็นโอกาสสำหรับความร่วมมือระหว่างกันต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียว
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) สมุทราภิบาล ตลอดจนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม พร้อมกับเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือผ่านการกลไกในกรอบอาเซียน อาทิ กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นอื่นๆ อาทิ (๑) การมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการจัดตั้งเวที ASEAN-EU Youth Forum เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนในสองภูมิภาค (๒) การบรรลุการจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (PCA) โดยเร็ว ซึ่งจะช่วยวางกรอบความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม และ (๓) สถานการณ์ในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ