นายกรัฐมนตรีหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ (MEDEF International)

นายกรัฐมนตรีหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ (MEDEF International)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 1,552 view

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายฟรองซัวส์ กอร์แบง (François Corbin) รองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ (MEDEF International: MEDEFi) และผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้นำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รวม ๒๘ คน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายเศรษฐกิจ BCG ที่ไทยให้ความสำคัญในลำดับต้น และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทย
เพิ่มเติม และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการขนส่ง เมืองอัจฉริยะ การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก ความยั่งยืน การส่งเสริมธุรกิจการเกษตร

นอกจากนี้ คณะนักธุรกิจฝรั่งเศสยังได้เข้าพบผู้แทนภาครัฐอื่น ๆ ด้วย อาทิ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศ (MEDEF International: MEDEFi) ได้เดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นับเป็นการเดินทางเยือนภูมิภาคอาเซียนของคณะ MEDEFi เป็นครั้งแรกภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ และประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่คณะมาเยือน