ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดผู้นาว่าด้วยระบบอาหารโลก (Food Systems Summit 2021) ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดผู้นาว่าด้วยระบบอาหารโลก (Food Systems Summit 2021) ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 20,367 view

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี

ในการประชุมสุดยอดผู้นว่าด้วยระบบอาหารโลก (Food Systems Summit 2021) ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 

ท่านเลขาธิการสหประชาชาติ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

๑.    ผมรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุม Food Systems Summit ในวันนี้ และในฐานะที่ประเทศไทย มีภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ผมตระหนักดีถึงความสำคัญของระบบอาหารที่มีต่อความอยู่รอดของทุกชีวิต สถานการณ์โควิด-๑๙ ได้สะท้อนให้เราได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความเปราะบางของ ระบบอาหารที่เกิดขึ้นในทุกประเทศอย่างชัดเจน

๒. ด้วยเหตุนี้ ผมขอผลักดันให้เราร่วมมือกันพลิกโฉมระบบอาหารให้มีความยั่งยืนและสมดุลมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ประการสำคัญ เราต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs สำหรับประเทศไทย เรามีโครงการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและภาวะทุพโภชนาการของเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร

๓. กรอบข้อเสนอในการพลิกโฉมระบบอาหารทั้ง ๕ ด้าน ของสหประชาชาติมีความสอดคล้องกับแนวทางของ ไทย ซึ่งเราได้นำวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มากำหนดนโยบายเกษตรและอาหาร “3S” ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร หรือ Safety ความมั่นคง หรือ Security และความยั่งยืนของ รัพยากรและนิเวศการเกษตร รือ Sustainability นอกจากนั้น ประเทศไทยอยู่ระหว่างขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน สมดุล และครอบคลุมซึ่งทั้งหมดนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs มาเป็นเข็มทิศนำทาง

๔. นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรดินและน้ำและได้ร่วมกับ สหประชาชาติจัดตั้ง “วันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ขณะเดียวกัน ก็ได้ร่วมกับ FAO มอบ รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ให้แก่ประเทศ องค์กร หรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น ในด้านดังกล่าวด้วย

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ

๕.  รัฐบาลไทยยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบอาหารโลก

๖.  ประเทศไทยตระหนักดีว่า การประชุมในวันนี้ เป็น People’s Summit ที่จะเป็นก้าวส าคัญของ Decade of Action ซึ่งจะนำไปสู่การพลิกโฉมระบบอาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ FoodSystems4SDGs โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้ต่อไป

ขอบคุณและสวัสดีครับ