ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองกลุ่มประเทศที่สนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองกลุ่มประเทศที่สนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 3,560 view

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุม Annual Ministerial Meeting of the Group of Friends of Universal Health Coverage and Global Health ครั้งที่ ๔ ในห้วงสัปดาห์ผู้นำของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๗๘ ณ นครนิวยอร์ก ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย ร่วมกับญี่ปุ่นและจอร์เจีย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำถึงความสำคัญของ UHC ในการสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพ ความจำเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรภายนอก เพื่อทำให้ระบบสาธารณสุขมีความเป็นธรรม เข้มแข็ง และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ร่วมกล่าวเปิดงานอื่น ยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศมีความพยายามร่วมกันในการเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งรวมถึง SDG3 ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเกิดความล่าช้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นและความเต็มใจที่จะดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมทางสังคม ภายใต้แนวคิด "สุขภาพดีถ้วนหน้า" (“Health for All”)

การประชุมนี้เป็นโอกาสสำหรับกลุ่ม Group of Friends of UHC and Global Health (GoF UHC) ในการเฉลิมฉลองผลลัพธ์ของการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ปี ค.ศ. ๒๐๒๓ และการรับรองปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วย UHC พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของแนวทางการปฏิรูป UHC ซึ่งรวมถึงบทบาทของ UHC ในการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ