กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2566

| 7,564 view

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบพัฒนาการของกรอบ IPEF ในห้วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่การประกาศจัดตั้ง IPEF อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการของไทยในกรอบ IPEF โดยเฉพาะการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน ๔ เสาความร่วมมือของ IPEF ได้แก่ การค้า (Trade) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เศรษฐกิจสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Economy) และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Fair Economy) การจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการให้ขับเคลื่อนการดำเนินการของไทยในกรอบ IPEF เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และยั่งยืน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้ IPEF นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม


นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กระทรวงฯ ได้จัดการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ IPEF โดยมีนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดท่าทีไทยและการจัดทำกรอบเจรจาสำหรับการดำเนินการในกรอบ IPEF ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ