การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด–แปซิฟิก (Indo–Pacific Economic Framework: IPEF) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด–แปซิฟิก (Indo–Pacific Economic Framework: IPEF) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 2,465 view

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนหน่วยงานผู้เจรจาหลัก (Pillar Lead Negotiator) ทั้ง ๔ เสาความร่วมมือ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมกว่า ๑๒๐ คน เพื่อติดตามพัฒนาการการเจรจาและความร่วมมือในกรอบ IPEF ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ของไทยใน IPEF

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบพัฒนาการของการเจรจาร่างข้อบทและการดำเนินความร่วมมือ IPEF ในห้วงที่ผ่านมา ในส่วนของทั้ง ๔ เสาความร่วมมือ ได้แก่ (๑) เสาการค้า (Trade) (๒) เสาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) (๓) เสาเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean Economy) และ (๔) เสาเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Fair Economy) ซึ่งมีความคืบหน้ามาเป็นลำดับ รวมถึงรับทราบความคืบหน้าในการจัดการประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อหารือประเด็นสำคัญภายใต้เสาที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อาทิ ในด้านการพัฒนากลไกการระดมทุนและตลาดคาร์บอนรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือแนวทางการจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามเสาความร่วมมือต่าง ๆ การผลักดันการดำเนินโครงการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม (tangible benefits) การจัดทำโครงการศึกษาวิจัยผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการขับเคลื่อนการดำเนินการใน IPEF และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการเจรจา IPEF ของไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กรุงเทพฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ