รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เจรจาหลักในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เจรจาหลักในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (IPEF)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 5,902 view

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เจรจาหลักของประเทศหุ้นส่วนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ในระหว่างการเจรจา IPEF รอบกรุงเทพฯ ณ ศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เจรจาหลักจากประเทศหุ้นส่วน IPEF รวมทั้งสิ้น ๑๔ ประเทศ โดยเน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญของการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อยกระดับโอกาสทางการค้า การลงทุน ไทยหวังที่จะร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน IPEF ทั้งสี่เสาความร่วมมือ เพื่อพัฒนามาตรฐานทางการค้าและการลงทุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานและการรับมือกับวิกฤติ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านการทุจริตและการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ทุกประเทศสามารถได้รับประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

การเจรจา IPEF รอบกรุงเทพฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดจากความคืบหน้าการเจรจา IPEF ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และมีผู้เข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้รวมประมาณ ๖๕๐ คน จากออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม ฟีจี อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ